Proszę czekać ...
BF24
BF24
Narzędzie do

wyszukiwania

,

synchronizacji

i

monitoringu

firm w Polsce, a także tworzenia marketingowych baz danych B2B.
Aktualizacja
25/05/24 22:37
Liczba firm
7 348 679
Mój koszyk
0 baz danych w koszyku
Koszyk jest pusty
razem za 0 bazy danych w tym 0 rekordów (z VAT):  0 zł

REGULAMIN SERWISU


1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu Baza Nowych Firm zwanego dalej „BF24”.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu BF24, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

2. Definicje.


1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do Umowy o świadczenie usług przez Operatora poprzez Serwis.
• Serwisie - rozumie się przez to System Informatyczny BF24 (wersja beta 1.0), umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu.
• Operatorze - rozumie się przez to spółkę 4senti sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Nowogrodzka 31.
• Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która dokonała rejestracji w Serwisie.
• Nowy użytkownik – Użytkownik, który po raz pierwszy rejestruje się w Serwisie i nie wprowadzał do niego wcześniej żadnych danych.
• Umowie - rozumie się przez to umowę o odpłatne świadczenie przez Operatora usług w ramach Serwisu, które są wymienione w pkt. 4, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem.
• Cenniku - rozumie się przez to publikowaną na stronach Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za wybrane usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu ani Umowy.
• Dostęp do miesiąca rozliczeniowego - rozumie się przez to odpłatne otwarcie przez operatora dostępu do kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
• Dane archiwalne – dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, przechowywane przez Operatora po wygaśnięciu Umowy.
• Konto główne – konto utworzone przez Użytkownika w wyniku rejestracji w Serwisie.

3. Prawa autorskie.


1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu BF24 należą do 4senti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prawa autorskie związane z Serwisem BF24 podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

4. Zakres usług świadczonych przez Serwis.


Na mocy Umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi: usługi związane z wyszukiwaniem danych o firmach, generowaniem zestawień, raportów, przechowywaniem i przetwarzaniem danych o firmach i danych Użytkownika, w szczególności:
• bazy danych jawnych - firm,
• bazy danych rekordów kupionych przez użytkownika,
• bazy danych rekordów własnych Użytkownika,
• faktury sprzedaży.
Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejących funkcjonalnościach, zmiany te nie wymagają zmiany regulaminu.

5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika.


1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
3. Użytkownik, przed rozpoczęciem pracy w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu umieszczonymi na stronie głównej Serwisu.
4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail).
5. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza adres e-mail oraz wymyślone przez siebie i znane tylko sobie hasło. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
6. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu "odzyskaj hasło". Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy.


1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu BF24 Użytkownik zarejestruje swoje konto, zaakceptuje niniejszy Regulamin, wprowadzi do Systemu dane określone w pkt. 5 ust. 4, uzyska możliwość korzystania z Serwisu poprzez powiadomienie otrzymane na wskazany adres e-mail.
2. Po dokonaniu pierwszej płatności za abonament Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranych funkcji Serwisu wskazanych z zakresie zakupionego abonamentu.
5. W razie nieuiszczenia opłaty w trybie opisanym w pkt. 8 Operator ma prawo wstrzymać dostęp Użytkownika do Serwisu w całości.
6. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się chwilę uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z pkt. 8, przy czym za chwilę uiszczenia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na w systemie płatności elektronicznych BF24. Zarejestrowanie się przez Użytkownika zgodnie z pkt. 5 jest niezbędne do zawarcia Umowy.
7. Dokonywanie wpłat za dostęp w kolejnych miesiącach rozliczeniowych jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas odpowiadający uiszczonej opłacie zgodnie z Cennikiem.
8. Okres obowiązywania Umowy zostaje przedłużony o kolejne opłacone przez Użytkownika okresy rozliczeniowe.
9. W celu przedłużenia Umowy, Użytkownik zobowiązuje się uiścić należność za kolejne okresy rozliczeniowe najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania umowy. Operator wyśle elektronicznie do Użytkownika informacje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy.

7. Rozwiązanie umowy.


1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. W przypadku nie opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego, świadczenie płatnych usług przez Operatora w ramach wygasłego abonamentu zostaje zakończone, a Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Użytkownika, lub ustania bytu prawnego Użytkownika, bądź wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usług.
5. Za wypowiedzenie umowy przez Użytkownika uznaje się wybranie funkcji "usuń konto" w menu serwisu. W tym wypadku umowa wygasa natychmiast.
6. W przypadku określonym w ust. 3., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, lub Użytkownik powinien powiadomić Operatora o postawieniu go w stan likwidacji.
7. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik:
• narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
• dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
• działa na szkodę Operatora;
• dokonuje czynności niezgodne z prawem;
• w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

8. Odpłatność za usługę.


1. Korzystanie z usług Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat zależy od wybranego zakresu usług, które są określone w Cenniku.
2. Opłatę za otwarcie okresu rozliczeniowego należy uiszczać z góry.
3. Operator na wniosek Użytkownika przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej.

9. Dane Użytkownika i ich ochrona.


1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi.
3. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
5. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
6. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika będą usuwane z Systemu bez zbędnej zwłoki.
7. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
8. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu, w szczególności poprzez:
• System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
• System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5 ust. 5. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi o których mowa w pkt. 5 ust 4.
• System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

10. Odpowiedzialność i obowiązki Operatora.


1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
3. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
4. Aktualizacja Serwisu dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

11. Zmiana Regulaminu.


1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu, konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
5. Wszelkie promocje dotyczące usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu nie wymagają zmian niniejszego Regulaminu.

PLIKI COOKIES

Pliki "cookie" na tej stronie są niezbędne, a strona bez nich nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Pliki cookie są automatycznie ustawiane po uzyskaniu dostępu do dowolnej witryny Serwisu. Korzystamy również z niektórych mniej istotnych plików cookie, aby anonimowo śledzić użytkowników by poprawiać jakość korzystania z witryny. Odwiedzając dowolną witrynę BF24 akceptujesz korzystanie z tych plików cookie.

BF24 współpracuje ze stronami trzecimi, w tym: 

Powinieneś zobaczyć te polityki prywatności, aby dowiedzieć się, które dane zbierają. Obie strony umożliwiają zarządzanie danymi, które gromadzą na twoich ustawieniach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem tej strony lub przesyłając e-maile i / lub formularze online, będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Tobą w odniesieniu do Twojego konta / usług. Wszystkie dane związane z płatnościami są przesyłane bezpośrednio do naszej bramki płatności w celu ich wykonania i tam są przechowywane. Ich warunki można zobaczyć tutaj.

Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych Klientów stronom trzecim. Możemy jednak udostępniać informacje w naszej organizacji. Pamiętaj, że wysyłając nam swoje dane osobowe, wyraźnie zgadzasz się na przetwarzanie i przekazywanie takich informacji w ten sposób. Zbieramy informacje na temat względnej popularności każdej strony, średniej liczby wejść na strony przez odwiedzających witrynę użytkowników, sekwencji odwiedzanych stron tj. w jaki sposób Klienci poruszają się po naszych witrynach, liczby wysłanych wiadomości e-mail lub pobranych plików oraz średniego czasu spędzonego na stronach. Żadna z tych informacji nie jest powiązana z Tobą jako osobą fizyczną. Od czasu do czasu BF24 może wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, skontaktuj się z BF24, aby usunąć swoje dane z wewnętrznej bazy danych.

Wyszukiwanie

W związku z wdrażanymi w serwisie zmianami bieżąca wersja usługi uniemożliwia wyszukanie danych w rejestrze CEIDG

Klauzula informacyjna RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna RODO

Poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4senti sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu przesyłania odpowiedzi, w szczególności o naszej działalności, o naszej ofercie, a także w innych sprawach poruszonych przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych może też być niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działalności, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia komunikacji lub wyjaśnienia sprawy podniesionej przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

5. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres support@bf24.pl. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych. Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić lub utrudnić komunikację z Panią/Panem i udzielenie właściwej odpowiedzi lub pomocy.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi współpracownicy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność, w tym komunikować się z Państwem (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną).

9. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych można pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy.

10. Nie przetwarzamy danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.

Podając adres e-mail zgadzasz się byśmy mogli
skontaktować się z tobą poprzez wskazany adres e-mail
w odpowiedzi na Twoją sugestię.